Kaszubskie piękno w nowym wydaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie grantowe pt. „Kaszubskie piękno w nowym wydaniu” mające na celu propagowanie nowej formy kultury kaszubskiej

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez

Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

Przewidywane wyniki operacji: realizacja operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa
i kultury oraz zaangażowanie jednego podmiotu w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i tożsamości w ramach LSR.